خاک معدنی
نشانه هاي اوليه وجود فسفات در ايران، هنگام حفاري چاههاي نفت در جنوب غربي ايران در سال 1333 گزارش شده است.
سازمان زمين شناسي كشور از اواخر سال 1342 برنامه هاي اكتشاف فسفات در ايران را آغاز نمود.
از سال 1354 تا سال 1360 با همكاري اداره تحقيقات زمين شناسي و معدن فرانسه (BRGM) كار اكتشاف فسفات در ايران انجام گرديد.
از سال 1361 با تشكيل طرح اكتشاف سراسري فسفات در سراسر ايران اكتشاف سيستماتيك فسفات انجام گرفت كه حاصل آن تا سال 1372 معرفي 27 پتانسيل ذخاير فسفات در سراسر ايران با ذخيره احتمالي حدود 630 ميليون تن با عيار متوسط 5/8   درصد P2O5 كه عمدتا“ منشاء آذرين (حدود 30 ميليون تن) در سازندهاي زمين شناسي ايران شناسايي شده است كه بيشتر اين كانسارها مراحل اكتشاف مقدماتي و نيمه تفضيلي را طي كرده است.
فسفر عنصري است جامد به رنگ سفيد، نقره اي و يا بي رنگ و به صورت پودري به رنگ قرمز مايل به قهوه اي با نمادP، عدد اتمي15، وزن اتمي 973/30، وزن مخصوص 82/1 گرم بر سانتي متر مکعب، نرم، چرب، نقطه جوش280درجه سانتيگراد درجه سانتي گراد و نقطه ذوب 3/44 درجه سانتي گراد می باشد.
فسفر از عناصر اصلي تغذيه گياهان محسوب مي شود . بيش از 90% مواد معدني فسفات دار جهت تهيه كودهاي شيميايي استفاده ميشود . فسفات در طبيعت در سنگهاي رسوبي و آذرين يافت مي شود . مهمترين كودهاي فسفات دار عبارتند از : سوپر فسفات ساده ، سوپر فسفات غليظ شده ،سوپر فسفات تریپل، مونو فسفات آمونيوم و فسفات دي آمونيوم . طرح توليد كود سوپر فسفات ساده و تريپل از خاك هاي معدني بر اساس روش دي هيدرات توليد اسيد فسفريك استوار است .
 
آناليــز نمـونه كنسانتـره فسفـات
نام عنصر % Wt
P2O5 37 ± 1
Fe2O3 3.5 ± 1
CaO 50 ± 4
SiO2 3.50 ± 1
MgO 1 ± 0.5
Al2O3 0.25
Na2O 0.26
K2O 0.04
SO3 0.05
CO2 1 ± 0.5
F 2 ± 1
CL 0.18 ± 0.03
Cd 10 ± 5 ppm
 
   * The above is based on oven dried sample (105°C)
                              ** ± % Moisture = 10% Maximum
 
Screen Analysis
Size %W % CUM
Mesh - ASTM Micron Over Under
+70 +210 0.0 - -
-70 +100 -210 +149 0.4 0.4 -
-100 +150 -149 +100 3.0 3.4 99.6
-150 +200 -100 +74 7.0 10.4 96.6
-200 +270 -74 +53 10.1 20.5 89.6
-270 +400 -53 +37 20.2 40.7 79.5
-400 -37 59.3 - 59.3
Total - 100.0 D80=54.0 micron