شرکت ارکان شیمی جنوب در تاریخ 94/6/16 موفق به دریافت گواهینامه ثبت مواد کودی جهت کود سوپر فسفات ساده با نام تجاری ارکان شیمی جنوب و به شماره ثبت 95027 گردید . این گواهینامه در سایت www.kswri.ir بارگذاری گردیده است .