خبرنگاران رسانه های گروهی به دعوت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از چند طرح صنعتی واقع در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر از جمله شرکت ارکان شیمی جنوب بازدید کردند .