جناب آقای مهندس کشاورز معاون محترم وزير جهاد كشاورزی در امور زراعت در سفر به استان بوشهر به همراه، آقایان مهندس ملازاده معاون فنی و امور توليدی شرکت خدمات حمایتی كشاورزی ، دکتر بازرگان رئیس موسسه آب و خاک و مهندس اسفندیار پور رئیس طرح ملی گندم  ، آقای مهندس منوچهری مدیریت جهاد کشاورزی استان بوشهر و  آقای مهندس صداقت شعار مدير محترم شركت خدمات حمايتی استان بوشهر از کارخانه های تولید کود فسفات ارکان شیمی و پرشین شیمی و روند تولید کود در این دو کارخانه بازدید بعمل آوردند .