در تاریخ 1 آبان ماه سال جاری مدیرعامل ( علی اشرف افخمی ) و رئیس هیأت مدیره بانک صنعت و معدن ایران و استاندار بوشهر به اتفاق هیأت همراه از شرکت ارکان شیمی دیدن کرده و ضمن آشنایی با روند کارکرد این واحد تولیدی قول تسهیل هرچه بهتر دریافت سرمایه در گردش را به آن داد.

گفتنی است این بازدید به درخواست استاندار بوشهر به منظور بررسی و رفع مشکلات و تسهیل در پیگیری و پرداخت سرمایه در گردش این واحد تولیدی که بانک عامل آن صنعت و معدن می باشد صورت گرفته است .