سوپر فسفات تریپل
موارد مصرف :
بطور معمول ، فسفر دومين عنصر غذايي محدود كننده توليد محصول در بيشتر خاك هاي ايران مي باشد . اين عنصر نقش زيادي در متابوليسم گياهي داشته و يكي از عناصر غذايي ضروري براي رشد و توسعه گياه مي باشد . تامين مقدار كافي فسفر باعث رشد سريع ، افزايش رشد ريشه و زودرسي محصول مي شود . براي تامين فسفر در خاك هايي كه سطح فسفر آنها پائين است معمولا از كودهاي سوپر فسفات استفاده مي شود . سوپر فسفات تريپل يكي از انواع سوپر فسفات است كه حاوي 46 درصد اكسيد فسفر ( P2O5 ) مي باشد . مصرف اين كود بايد بر اساس آزمون خاك صورت گيرد . چندين روش براي استفاده از كود وجود دارد كه از جمله اين روشها پخش كود و سپس مخلوط كردن آن با خاك و روش دوم روش نواريست .
روش پخش يكنواخت و مخلوط كردن با خاك :
در اين روش قبل از كشت ، كود بطور يكنواخت پخش شده و با خاك مخلوط مي گردد . اين روش در خاكهايي كه سطح فسفر آنها پائين يا متوسط باشد ، كارائي كمتري نسبت به روش نواري دارد و بنابراين ميزان مصرف كود در روش پخش كردن و مخلوط كردن با خاك بايستي دو تا چهار برابر باشد تا بتوان محصولي مساوي با روش نواري بدست آورد . بنابراين روش پخش كردن و مخلوط كردن با خاك هنگاميكه مقدار زيادي فسفر براي افزايش محصول موردنياز باشد ، اقتصادي و عملي نيست .
روش نواري :
در روش نواري ، فسفر هنگام عمليات كاشت بصورت نواري در نزديك بذر قرار داده مي شود . اين كود معمولاً cm 5-5/2 در كنار و زير رديف بذر قرار داده مي شود .